Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej ORLEN

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., współpracując z kontrahentami lokalnymi, globalnymi i administracją publiczną, przykłada duże znaczenie do postępowania zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem i normami etycznymi. W 2018 roku w Grupie Kapitałowej ORLEN wprowadzona została Polityka antykorupcyjna GK ORLEN, która określa zasady postępowania pracowników i reprezentantów spółek w relacjach z kontrahentami i administracją publiczną.NASZA WIZJA

Grupa Kapitałowa ORLEN funkcjonuje zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi 

NASZ CEL

Zapewnienie uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności Grupy Kapitałowej ORLEN gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy Grupy Kapitałowej ORLEN

NASZE ZOBOWIĄZANIA 

 • ​W ramach naszych codziennych obowiązków działamy zgodnie z wartościami i standardami postępowania Grupy Kapitałowej ORLEN
 • Nie tolerujemy zachowań korupcyjnych, polegających na nadużywaniu stanowisk lub funkcji, w celu osiągnięcia nienależnych korzyści finansowych lub osobistych
 • Aktywnie budujemy i weryfikujemy świadomość postaw etycznych i zagrożeń korupcyjnych wśród naszych pracowników i kontrahentów
 • Przedstawiciele kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej ORLEN są zobligowani do tworzenia środowiska pracy opartego na szacunku dla standardów etycznych i zgodności z obowiązującymi regulacjami
 • Unikamy przypadków konfliktu interesów, które mogą podważać naszą uczciwość i wiarygodność
 • Stosujemy się do regulacji wewnętrznych Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie wydatków i upominków
 • Odpowiedzialnie i świadomie identyfikujemy i zarządzamy ryzykiem nadużyć i zagrożeń korupcyjnych
 • Zgłaszamy i wyjaśniamy przypadki naruszeń przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących przeciwdziałania korupcji oraz niezwłocznie podejmujemy odpowiednie działania dyscyplinujące i naprawcze
 • Przestrzegamy zapisów regulacji antykorupcyjnych we wszystkich miejscach prowadzenia naszego biznesu 


 

 1. ​Polityka antykorupcyjna stanowi formalną podstawę wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Korupcji w Grupie Kapitałowej ORLEN.
 2. System Przeciwdziałania Korupcji jest realizowany i zarządzany centralnie przez Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A.
 3. W Spółkach GK ORLEN koordynacją zagadnień antykorupcyjnych zajmuje się Koordynator ds. antykorupcyjnych. 

Koordynator ds. antykorupcyjnych w Spółce:

 • pełni nadzór nad wdrożeniem i realizacją Polityki antykorupcyjnej;
 • koordynuje czynności związane z funkcjonowaniem Rejestru Korzyści;
 • udziela informacji w sprawach związanych z przeciwdziałaniem i wykrywaniem korupcji; 
 • utrzymuje standardy szkoleniowe w zakresie antykorupcji;
 • zgłasza do Koordynatora ds. antykorupcyjnych PKN ORLEN S.A. propozycje aktualizacji Polityki antykorupcyjnej;
 • odpowiada za pozyskiwanie, analizowanie i wymianę informacji o nadużyciach;
 • odpowiada za planowanie i przeprowadzanie przeglądów w ramach Systemu Przeciwdziałania Korupcji.

 


W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. antykorupcyjnych: Stanisław Piksa 

​- Zgłoś nadużycie Zgłoś_nadużycie.pdf

​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN