Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA

Czy wiesz że

Obszary i obiekty z obowiązkową ochroną

10-03-2012 |  ciekawostki

O obszarach, obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie mówi Art. 5. 1. Ustawy o ochronie osób i mienia. Są wśród nich też placówki kulturalne.

Do takiej kategorii zaliczane sa obszary, obiekty i urządzenia ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa. Podlegają one obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne. Należą do nich:

 • zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji,
 • zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy,
 • magazyny rezerw państwowych,
 • zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa,
 • porty morskie i lotnicze,
 • banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach,
 • zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,
 • zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej,
 • rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne,
 • zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej,
 • obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe,
 • muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej,
 • archiwa państwowe.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN