Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu

19-03-2019  Aktualności

Rada Nadzorcza Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
Członka Zarządu
ważne do: 24-03-2019

Pełna treść ogłoszenia kwalifikacyjnego w formacie pdf: Członek_Zarządu.pdf  Członek_Zarządu.pdf

 

Osoba pełniąca Funkcję Członka Zarządu będzie odpowiedzialna za:
 
 • kierowanie, zarządzanie i nadzorowanie działalności Spółki w ramach kolegialnego zarządu
 • tworzenie, okresową aktualizację i realizację strategii oraz zapewnienie rozwoju Spółki
 • podejmowanie i realizowanie działań zmierzających do budowy wartości Spółki
 • zarządzanie procesami związanymi z bieżącą ochroną fizyczną jak i zabezpieczeniem technicznym obiektów infrastruktury krytycznej oraz obowiązkowo chronionych
 
Od Kandydata na stanowisko Członka Zarządu oczekujemy:
 
 • doświadczenia w zarządzaniu pracą zespołów
 • wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych, umiejętności efektywnego działania pod presją czasu i wyniku, decyzyjności i etyki zawodowej
 • umiejętności efektywnej współpracy w grupach kapitałowych
 • preferowana osoba posiadająca doświadczenie w zakresie realizacji projektów związanych z ochroną fizyczną oraz zabezpieczeniem technicznym obiektów o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz obowiązkowo chronionych (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 ze zm.)
 • preferowana osoba posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z art. 26 ust. 3 oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 ze zm.)
 
Kandydat powinien spełniać łącznie następujące warunki:
 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
 4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych
Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki
 
Zgłoszenie na stanowisko Członka Zarządu powinno zawierać:
 1. życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny
 2. oświadczenia o:
  • korzystaniu w pełni z praw publicznych
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych
 3. oryginały lub urzędowe odpisy oryginałów dokumentów potwierdzających:
  • ukończenie studiów wyższych
  • co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe kandydata
  • co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
  • dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty)
 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Spółki)
 5. oświadczenie o spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182)
 6. oświadczenie i informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną* dotyczącą ochrony danych osobowych
 8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przeze mnie do celów prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Członka Zarządu w Spółce ORLEN Ochrona Sp. z o.o.”
Kandydat może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Spółki ORLEN Ochrona.
 
Z zastrzeżeniem dalszych postanowień ogłoszenia, katalog wymogów określonych w ww. zgłoszeniu (pkt.1–8) uprawnia kandydata do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 
Przesyłane w procesie dokumenty mogą być kopiami dokumentów lub kopiami urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, poświadczonymi przez kandydata na stanowisko Członka Zarządu, w takim przypadku kandydat na stanowisko Członka Zarządu jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia nie spełniające tego wymogu oraz zgłoszenia, które zostały złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 24.03.2019 r. (decyduje data doręczenia zgłoszenia na jeden ze wskazanych poniżej adresów).
Zgłoszenia kandydatów na stanowiska Członka Zarządu Spółki mogą zostać odebrane osobiście przez kandydata w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od dnia powołania Członka Zarządu na skutek przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego o czym Spółka zawiadomi na swojej stronie internetowej.

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata / kandydatów w każdym czasie bez podania przyczyny.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami na adres e-mail: rekrutacja.gk@orlen.pl
Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać na adres:
 
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Obszar Kadr, Biuro Partnerów Biznesowych HR
Ul. Chemików 7, 09-411 Płock
z dopiskiem
„Postepowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu w ORLEN Ochrona Sp. z o.o.”
 
Pełna treść ogłoszenia kwalifikacyjnego w formacie pdf:  Członek_Zarządu.pdf  Członek_Zarządu.pdf

Zarząd

 
 
 

Marki Grupy ORLEN