Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Ogłoszenie o udostępnieniu planu połączenia

16-09-2021  Aktualności

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą ORLEN Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035335, REGON: 611000725, NIP: 7742396528  („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą ENERGA OCHRONA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538927, REGON: 360551008, NIP: 5842739412 („Spółka Przejmowana”), Zarządy obu spółek działając na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („ksh”) w dniu 9 września 2021 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej, na podstawie art. 500 § 2 i 21 ksh, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że stosownie do art. 516 § 6 ksh w zw. z art. 500 § 2 i 21 ksh, Plan Połączenia zostaje udostępniony bezpłatnie i nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Dokumenty do pobrania:

Spółka

 
 
 

Marki Grupy ORLEN