Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

30-04-2018  Aktualności

Rada Nadzorcza Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
Prezesa Zarządu
ważne do: 10-05-2018

Pełna treść ogłoszenia kwalifikacyjnego w formacie pdf: OCH_Prezes_Zarządu.pdfOCH_Prezes_Zarządu.pdf

 
Osoba pełniąca Funkcję Prezesa Zarządu będzie odpowiedzialna za:
 
 • kierowanie, zarządzanie i nadzorowanie działalności Spółki w ramach kolegialnego zarządu
 • tworzenie, okresową aktualizację i realizację strategii oraz zapewnienie rozwoju Spółki
 • podejmowanie i realizowanie działań zmierzających do budowy wartości Spółki
 • nadzór nad procesami związanymi z bieżącą ochroną fizyczną jak i zabezpieczeniem technicznym obiektów infrastruktury krytycznej oraz obowiązkowo chronionych
 • bieżący kontaktu z kluczowymi klientami Spółki
 • negocjowanie umów handlowych
 
Od Kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu oczekujemy:
 
 • doświadczenia w zarządzaniu pracą dużych zespołów
 • doświadczenia w negocjowaniu umów handlowych
 • doświadczenia w zakresie zarządzania dużymi projektami
 • doświadczenie w reorganizacji i tworzeniu nowych struktur
 • wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych
 • umiejętności efektywnego działania pod presją czasu i wyniku
 • decyzyjności i etyki zawodowej
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym bezpośrednie kontakty biznesowe (w mowie i piśmie)
 
Kandydat powinien spełniać łącznie następujące warunki:
 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
 4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych
Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki
 
Zgłoszenie na stanowisko Prezesa Zarządu powinno zawierać:
 1. życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny
 2. oświadczenia o:
  • korzystaniu w pełni z praw publicznych
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych
  • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą spółki Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. oraz przez PKN ORLEN S.A. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)"
 3. oryginały lub urzędowe odpisy oryginałów dokumentów potwierdzających:
  • ukończenie studiów wyższych
  • co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe kandydata
  • co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
  • dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty)
 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki)
 5. oświadczenie o spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259)
 6. oświadczenie i informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów
Przesyłane w procesie dokumenty mogą być kopiami dokumentów lub kopiami urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, poświadczonymi przez kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu, w takim przypadku kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Zgłoszenia nie spełniające tego wymogu oraz zgłoszenia, które zostały złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 10.05.2018 r. (decyduje data doręczenia zgłoszenia na jeden ze wskazanych poniżej adresów).
 
Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki mogą zostać odebrane osobiście przez kandydata w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od dnia powołania Prezesa Zarządu na skutek przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego o czym Spółka zawiadomi na swojej stronie internetowej.

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata / kandydatów w każdym czasie bez podania przyczyny. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami na adres e-mail: rekrutacja.gk@orlen.pl
Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać na adres:
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Obszar Kadr, Biuro Partnerów Biznesowych HR
Ul. Chemików 7, 09-411 Płock
z dopiskiem
„Postepowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu w ORLEN Ochrona Sp. z o.o.”
 
Pełna treść ogłoszenia kwalifikacyjnego w formacie pdf:  OCH_Prezes_Zarządu.pdfOCH_Prezes_Zarządu.pdf

Zarząd

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN