Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
O firmie
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. wywodzi się ze struktur Straży Przemysłowej Mazowieckich Zakładów ​Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku utworzonej w roku 1968. Do roku 1998 Straż podlegała Zarządowi ówczesnej Petrochemii Płock S.A. Z dniem 5 sierpnia 1998 roku Straż Przemysłowa została wydzielona jako pierwsza Spółka z zakładu petrochemicznego pod nazwą „Petroochrona” Sp. z o.o. W dniu 26 sierpnia 1998 roku Spółka została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Płocku w dziale B za numerem  RHB X1187. W roku 2001, po połączeniu Petrochemii Płock S.A. z Centralą Produktów Naftowych S.A., powstał PKN ORLEN S.A., a Spółka decyzją właściciela zmieniła nazwę na ORLEN Ochrona Sp. z o.o. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035335, posiadającą NIP: PL7742396528, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 złotych oraz kapitale wpłaconym w wysokości  500 000,00 złotych, działającą na podstawie koncesji nr ZK-I-L-0128/99 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 14 grudnia 1999 roku.

ORLEN Ochrona Sp. z o.o. powołana została w szczególności do zapewnienia należytego bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A. oraz Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego. Na tle spółek zabezpieczających branżę rafineryjno – petrochemiczną ORLEN Ochrona Sp. z o.o. zajmuje czołowe miejsce gdyż m.in. posiada najbardziej rozwinięte struktury organizacyjne na terenie całego kraju.
 
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. w związku ze specyfiką prowadzonej działalności skupia się w szczególności na bezpieczeństwie Klientów z segmentu jednostek strategicznych dla gospodarki kraju, obiektów podlegających obowiązkowej ochronie oraz obiektów, których profil działalności związany jest z wysokim poziomem ryzyka operacyjnego (przemysł rafineryjno - petrochemiczny).
 
Poza realizacją usług na rzecz PKN ORLEN S.A. oraz Grupy Kapitałowej ORLEN, w wyniku dynamicznego rozwoju, Spółka zaczęła również świadczyć usługi na rzecz Klientów zewnętrznych. Swoje usługi świadczy dla Klienta indywidualnego i instytucjonalnego, obsługuje Banki, zakłady ​przemysłowe oraz duże i małe sieci handlowe. Oferta Spółki jest bardzo szeroka w zakresie realizowanych usług i skierowana do wszystkich podmiotów.

Zobacz także:

 
 
 

Marki Grupy ORLEN